2017, ജൂൺ 1, വ്യാഴാഴ്‌ച

ആരോഹണം

ദൂരെ
കാണാത്ത
ദേശത്ത്
നിനക്കൊരു
കുടിലുണ്ടെന്ന്
മുറ്റത്തൊരു
പിച്ചകമുണ്ടെന്ന്
കിളിയുണ്ട്
കിളിമരമുണ്ടെന്ന്
മലയുണ്ട്
മലയ്ക്ക് ചൂടാൻ
മഞ്ഞുണ്ടെന്ന്
മഴയുണ്ട്
മദിച്ചുപെയ്യാൻ
കാടുണ്ടെന്ന്
കടവുണ്ട്
കരളു ചുവന്നൊരു
പുഴയുണ്ടെന്ന്
കിനാവിരുന്നിന്‌
വിരി വെയ്ക്കാൻ
കുളിരു ചുമന്നൊരു
കാറ്റുണ്ടെന്ന്

നീയുണ്ടെന്ന്
നിന്റെ നെഞ്ചിൽ
പച്ചകുത്തിയ
ഞാനുണ്ടെന്ന്

കുറിമാനവുമായ്
സന്ധ്യ വരുന്നുണ്ട്

നീയാം രാഗം തൊട്ട്
പൊട്ടുകുത്തട്ടെ ഞാൻ .