2017, ജൂലൈ 5, ബുധനാഴ്‌ച

അപരാജിത


തിളങ്ങുന്ന ചട്ടയിലെ
പൊട്ടാത്ത കുടുക്കുകൾ
ഒന്നൊന്നായഴിച്ച്
കാരണമേതുമില്ലാതെ
നീ തിരികെ വാങ്ങുന്നു

സ്വപ്നത്തിന്റെ
തൂവലിലേയ്ക്ക്
ഒരു തുള്ളിക്കണ്ണീർ

വരികളിറങ്ങിപ്പോയ
വരയുടെ വെള്ളയിൽ
നീ തന്ന വാക്കിന്റെ തിരി

കറുത്ത പൂക്കളിൽ
അതിലും കറുത്ത
ചുണ്ടുകൾ ചേർത്ത്
മരണം വരിച്ചവളുടെ
അന്ത്യചുംബനം

ഇനി ഞാനിരുട്ടിന്റെ കുഞ്ഞ്
ഭ്രമണപഥത്തിന് പുറത്തായവൾ.

നല്ല തുന്നൽക്കാരാ , ഞാൻ ......