2018, മാർച്ച് 19, തിങ്കളാഴ്‌ച

അപരാജിതയുടെ കുറിപ്പ് (22)

പുര
കെട്ടി
മേയണം
മഞ്ഞുപൂക്കുമൊരു
മരത്തിനു താഴെ


വിരിച്ചിടണം
തെളിനീരിൽ മുക്കി
നീളത്തിലൊരു പുഴ

കാററിനിരുന്നാടാൻ
വളളി പൂക്കുന്നൊരൂഞ്ഞാൽ

വിയർത്തു വരുന്ന
പകലിന്
പിഞ്ഞാണം നിറയെ
ഊതിയാററിയ കഞ്ഞി

വെളളമെടുക്കാൻ പോയ
വെയിലിനും
തുണി പെറുക്കാൻ പോയ
മഴയ്ക്കും
തളർന്നു വരുന്നേരം
ചാഞ്ഞുമയങ്ങാൻ
മണ്ണുമെഴുകിയ വരാന്ത

നിലാവിന് കടന്നിരിക്കാൻ
കുടഞ്ഞു വിരിച്ചിട്ട പുൽപ്പായ

കിനാവിന് വായിക്കാൻ
ചുവരെഴുതിപ്പഠിച്ച വരികൾ

കത്തിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്ന
മിന്നാമിന്നിവെട്ടത്തിൽ
ഒററയ്ക്കിരുന്ന്
തീരാത്ത കഥകളുടെ
ആമാടപ്പെട്ടി തുറന്നുവെച്ച്
മുടിയുടക്കറുത്തുകെട്ടി
ഉറക്കം തൂങ്ങിയിരിക്കുന്നു
നക്ഷത്രക്കമ്മലിട്ട രാത്രി ..!