2017, മാർച്ച് 29, ബുധനാഴ്‌ച

രേഖ മാഞ്ഞുപോയിടം


വെയില് പൂത്ത
വഴിയിൽ
കവിത വിയർത്ത
കാറ്റേ ,

ഒരു മരണത്തെ
അനായാസമായി
അടയാളപ്പെടുത്താൻ
കവിതയിലെന്നുമുണ്ടാവും
ഉൽപ്രേക്ഷകൊണ്ട്
അലങ്കരിച്ച
ഒരു കുറുക്കുവഴി

ആകാശത്തോളം
ചുവന്ന്
കടലോളം
കവിഞ്ഞ്
നിന്റെയീ
തൂവാലയിൽ നിന്ന്
തെറിച്ചു വീഴുന്നു
ഞാനെന്ന വാക്ക്

ലിപിയഴിഞ്ഞുപോയ
അക്ഷരമാലകൊണ്ട്
ഒസ്യത്തെഴുതുന്നതെങ്ങനെ ...