2017, ജൂൺ 22, വ്യാഴാഴ്‌ച


*
നേർത്ത തൂവിരൽത്തുമ്പിനാലെന്നുടെ
പാറി നെറ്റി മറയ്ക്കും ചുരുൾമുടി
മെല്ലെ മാടിയൊതുക്കീട്ടു ചന്ദിരൻ
തിരുകിവയ്ക്കുന്നു താരകപ്പൂവുകൾ.
*
*
*